-

23 września

 • 9:00 - 10:00

  Rejestracja i kawa
  CSK, Hall

 • 10:00 - 10:30

  Otwarcie kongresu
  CSK, Sala Operowa

 • 10:30 - 11:30

  Wykład inauguracyjny
  CSK, Sala Operowa

 • 11:30 - 13:00

  Giełda Grantodawców
  CSK, Kieszenie boczne Sali Operowej

 • 11:30 - 13:00

  Forum Partnerów
  CSK, Kieszenie boczne Sali Operowej

 • 11:30 - 13:00

  Panel otwierający: Od Unii Lubelskiej do Partnerstwa Wschodniego
  CSK, Sala Operowa

 • 11:00 - 12:00

  Rejestracja i kawa Konferencji Cre Art
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 12:00 - 13:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Wykład inauguracyjny Sebastiana Cichockiego (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 13:00 - 14:00

  Lunch
  LCK, C5

 • 14:00 - 15:30

  Lub-Invest
  Czy Trójmorze będzie kołem zamachowym gospodarki Unii Europejskiej i krajów Europy Środkowo-Wschodniej
  CSK, Sala Kameralna

 • 14:00 - 15:30

  Równość
  Równość - Niezależność - Samodzielność - Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Dostępność, Edukacja, Samodzielność)
  LCK, S1

  Dyskusja dotyczyć będzie realizacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Konwencja jest zapisem standardów, które mają zapewnić pełne i równe korzystanie z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Została ona  przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006, ratyfikowana przez Polskę 25 września 2012, Ukrainę 4 lutego 2010, Białoruś 25 listopada 2016.
 • 14:00 - 15:30

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Alina Szpak (Instytut Pamięci Narodowej Ukrainy) Podsumowanie dekomunizacji w Ukrainie  LCK, S2 Sala plenarna

 • 14:00 - 15:30

  Seminarium OECD
  Ekonomia społeczna jako czynnik rozwoju lokalnej gospodarki
  LCK, S6

 • 14:00 - 15:30

  Partnerstwa regionalne
  Perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej - realne szanse czy nikłe nadzieje
  LCK, S7A

  W dyskusjach poświęconych rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie ścierają się bardzo różne poglądy. Pomimo zdecydowanie odmiennych zdań i opinii, panuje zgoda, co do korzyści jakie dają stabilni i przewidywalni partnerzy w najbliższym sąsiedztwie Unii Europejskiej.
  Podczas podróży po Bałkanach przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zadeklarował, że w 2025 roku każdy kraj Bałkanów Zachodnich będzie mógł dołączyć do Unii Europejskiej.
  Czy kraje Partnerstwa Wschodniego przyspieszą proces reform demokratycznych oraz integrację ze strukturami europejskimi i wyprzedzą państwa Bałkanów Zachodnich w "wyścigu" o członkostwo w Unii Europejskiej? Czy może Unia Europejska w najbliższych kilku latach nadal będzie liczyć 28 członków? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź podczas Dialogu Obywatelskiego pt. "Perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej - realne szanse czy nikłe nadzieje", zorganizowanego w ramach tegorocznej edycji Kongresu inicjatyw Europy Wschodniej.
 • 14:00 - 15:30

  Polityka i bezpieczeństwo
  Europa Wschodnia między euroazjatyckim a europejskim modelem ustrojowym
  LCK, S7B

  Nowe niepodległe państwa po rozpadzie ZSRR podjęły trudny wysiłek zmian systemowych, deklarując wprowadzenie zasad demokratycznego państwa prawa. W tym po prawie 3-ch dekadach zmian jedynie państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia) zbudowały europejski model demokracji. Natomiast w kolejnej grupie państw (Ukraina, Mołdowa, Gruzja) ukształtowały się reżimy hybrydowe, będąc przeszkodą na drodze realizowania tam modelu europejskiego. Kolejna grupa państw częściowo (Armenia) bądź w pełni (Białoruś, Azerbejdżan) wróciła do praktyk autorytarnych. Euroazjatycki model ustrojowy jako autorytarny ukształtował się w Federacji Rosyjskiej oraz jest promowany celem zachowania rosyjskiej strefy wpływów. Celem panelu jest analiza procesu zmian w państwach Europy Wschodniej w kontekście realizacji modelu ustrojowego, ukazanie dynamiki i efektów zmian, a także perspektywy ewolucji.

  Moderator: prof. dr hab. Walenty Baluk, UMCS

 • 14:00 - 15:30

  Demokracja lokalna
  Rola i znaczenie mediów lokalnych dla wzmocnienia procesów demokratyzacji
  LCK, S7C

  Najważniejsze zagadnienia, które będą poruszane podczas panelu: budowanie niezależności mediów regionalnych i lokalnych (poprawa sposobu przekazywania informacji, a także skuteczności ich dotarcia do czytelników w warunkach wojny informacyjnej/dezinformacji), wzmocnienie roli dziennikarzy w walce z nadużyciami przy wdrażaniu reform na szczeblu lokalnym, akcje społeczne – rola mediów lokalnych.

  Moderacja: Joanna Kowalska, SGL
  Małgorzata Nocuń – Nowa Europa Wschodnia
  Agnieszka Nowińska – Stowarzyszenie Demokratyczne Wschód
  Andrzej Poczobut - Nad Niemnem
  Svitlana Chernetska – Detekror Media, Asocjacja Niezależnych Regionalnych Wydawców

  Partnerzy:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych
 • 14:00 - 15:30

  Polityka i bezpieczeństwo
  15 lat Polski w Unii Europejskiej: osiągnięcia, szanse i wyzwania
  Sala

  Rozpad Związku Radzieckiego postawił przed państwami leżącymi w Europie Wschodniej konieczność wyboru nowej drogi cywilizacyjnej, politycznej i gospodarczej. Sześć państw regionu zostało objętych inicjatywą Unii Europejskiej Partnerstwo Wschodnie, mającą  na celu stowarzyszenie polityczne oraz pogłębioną współpracę gospodarczą. Po upływie dekady funkcjonowania programu połowa państw utrzymała ścieżkę integracji z UE (Ukraina, Mołdawia i Gruzja – podpisując porozumienia stowarzyszeniowe i DCFTA), pozostałe zwróciły się w kierunku integracji euroazjatyckiej przewodzonej przez Rosję (Armenia i Białoruś) bądź balansują pomiędzy Wschodem a Zachodem (Azerbejdżan). Celem panelu jest podsumowanie 10 lat funkcjonowania programu Partnerstwo Wschodnie, określenie jego perspektyw na przyszłość oraz analiza przyczyn, uwarunkowań i skutków wyborów dokonywanych przez państwa Europy Wschodniej w kontekście ich przyszłych relacji z Unią Europejską i Rosją.

  Moderator: dr hab. Beata Piskorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Prelegenci:
  1) Prof. dr hab. Mychajło Nahorniak, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka
  2) dr doc. Ołena Dobrżanśka, Instytut Stosunków Międzynarodowych, KUN im. T. Szewczenki
  3) dr Paweł Usow, białoruski analityk, Centrum Analiz i Prognoz Politycznych
  4) dr Paweł Żownirenko, Centrum Badań Strategicznych (Kijów)

  Partnerzy: Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Lublin  
 • 14:00 - 15:30

  Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej
  Co nas łączy, kto nas dzieli? Zarządzanie strachem - retoryka konfliktu (część I debaty, omówienie problemów)
  LCK, S8

  W Polsce i krajach PW wciąż brakuje działań typu soft power, wpierających dyplomację społeczną i publiczną. Porozmawiamy o współczesnych relacjach sąsiedzkich i demaskowaniu narracji generujących i podsycających konflikty. Słowa klucze: relacje polsko-ukraińskie, polsko-rosyjskie, polsko-białoruskie, polsko-litewskie relacje dotyczące wspólnego dziedzictwa historycznego i dyskursu wobec różnej polityki historycznej.

  Partner: MSZ RP
 • 14:00 - 15:30

  Kultura. Konferencja CreArt
  Dyskusja/warsztat moderowany przez Pabla Martíneza – szefa działu edukacji i programów publicznych w MACBA, Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 15:30 - 15:45

  Przerwa na kawę
  CSK

 • 15:45 - 17:15

  Lub-Invest
  Bankowość
  CSK, Sala Kameralna

 • 15:45 - 17:15

  Równość
  Karty LGBT w miejskiej polityce równości
  LCK, S1

  Karty LGBT w miejskiej polityce równości. Będzie to próba przyjrzenia się nowemu trendowi, jakim są miejskie karty równości przyjmowane przez samorządy dla zapewnienia podstawowej równości osobom należącym do mniejszości seksualnych. Inspiracją do dyskusji będzie przyjęta w marcu 2019 roku warszawska Deklaracja LGBT+, w której znalazły się zapisy dotyczące między innymi edukacji antydyskryminacyjnej, miejskiego mechanizmu zgłaszania, monitorowania i prowadzenia statystyk zachowań mogących mieć znamiona przestępstwa z nienawiści motywowanych homofobią i transfobią czy stosowanie klauzul antydyskryminacyjnych w umowach z kontrahentami miasta. Czy możliwa jest do powtórzenia w innych miastach?
 • 15:45 - 17:15

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Anna Dąbrowska


  Warszawa-prezentacja współpracy kulturalnej z krajami PWLCK, S2 Sala plenarna

 • 15:45 - 17:15

  Seminarium OECD
  Ekonomia społeczna jako czynnik rozwoju lokalnej gospodarki
  LCK, S6

 • 15:45 - 17:15

  Partnerstwa regionalne
  Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Polsce, Finlandii i Ukrainie
  LCK, S7A

  Kto najszybciej przyjdzie z pomocą w trudnej sytuacji, na przykład kiedy dotknie nas pożar, powódź, nieszczęśliwy wypadek? Oczywiście sąsiad, kolega, urzędnik gminy, nauczyciel czy rolnik, ogólnie mówiąc przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak powstają, w jakich formach zrzeszają się , jak współpracują z władza lokalną w Polsce, na Ukrainie i w Finlandii?

  Moderator: Kazimierz Smal, wójt gminy Ruda Huta, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chełmie
  Prelegenci:
  Iryna Itani, dyrektor Instytucji Komunalnej „Agencja Rozwoju Euroregion Bug”, Ukraina
  Johannes Moisio, Przewodniczący grupy zadaniowej AEBR ds. granic zewnętrznych, Finlandia
 • 15:45 - 17:15

  Partnerstwo Wschodnie
  10 lat Partnerstwa Wschodniego – podsumowanie i perspektywy na przyszłość
  Sala

 • 15:45 - 17:15

  Demokracja lokalna
  Spojrzenie na decentralizację: szansa dla państwa i samorządu
  LCK, S7C

 • 15:45 - 17:15

  Partnerstwo Wschodnie
  Formy wsparcia dla rozwoju krajów PW (Program PL-BY-UA)
  LCK, S7D

 • 15:45 - 17:15

  Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej
  Dalecy i bliscy. Od zburzenia muru berlińskiego do okrągłego stołu (część II debaty, rozwiązywanie problemów)
  LCK, S8

  Podsumowująca dyskusja dotycząca tematów m.in.: kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w okresie transformacji ustrojowych – od Unii Lubelskiej przez upadek komunizmu i wejście Polski do Unii Europejskiej, wspólnota doświadczeń jako mianownik historyczny, refleksja nad Partnerstwem Wschodnim i procesami integracyjnymi. Doświadczenia sąsiadów z epoki komunizmu (30-lecie wydarzeń).

  Partner: MSZ RP
 • 15:45 - 17:15

  Kultura. Konferencja CreArt
  Dyskusja/warsztat moderowany przez Övül Durmuşoğlu – kuratorkę, pisarkę, badaczkę | Berlin/Stambuł
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 17:15 - 17:30

  Przerwa na kawę
  LCK, C2/C7

 • 17:30 - 19:00

  Lub-Invest
  PFR, PAIH
  CSK, Sala Kameralna

 • 17:30 - 19:00

  Równość
  Mój sąsiad. Jak zarządzać różnorodnymi wspólnotami. Prezentacja wyników badań dotyczących aktywności imigrantów w Lublinie
  LCK, S1

  Debata ta dotyczyć będzie transformujących się wspólnot sąsiedzkich, których członkami i członkiniami coraz częściej i liczniej stają się imigranci przybywający do polskich miast z zamiarem stałego osiedlenia. Pytanie, jakie sobie stawiamy dotyczy narzędzi, które pomogłyby ludziom we wzajemnym poznawaniu się i skutecznym dialogowaniu ze sobą.
  Podczas debaty zostaną także zaprezentowane wyniki badania stopnia uczestnictwa imigrantów w kulturze, przeprowadzone w Lublinie latem 2019 roku.
 • 17:30 - 19:00

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Europa wspólna - wspólne sąsiedztwo, wspólnej Europy (Kwaśniewski-Schulz)
  LCK, S2 Sala plenarna

 • 17:30 - 19:00

  Niemcy-Polska-Ukraina: bezpieczeństwo, migracje, wybory
  LCK, S6

 • 17:30 - 19:00

  Partnerstwa regionalne
  U wioseł i za sterem - kobiety w polskiej polityce zagranicznej
  LCK, S7A

  Prezentacja najnowszego raportu Instytutu Spraw Publicznych na temat sytuacji kobiet zajmujących się polityką zagraniczną w Polsce przez dr Agnieszkę Ładę (jedną z autorek raportu) oraz dyskusja z panelistami.

  Moderacja: Małgorzata Kopka, Fundacja im. H. Boella (Warszawa)
  Paneliści:
  Wojciech Konończuk, OSW
  dr hab. Beata Piskorska, KUL

  Partnerzy:
  Fundacja im. H. Boella (Warszawa)
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • 17:30 - 19:00

  Polityka i bezpieczeństwo
  Europa Wschodnia między euroatlantycką a euroazjatycka przestrzenią bezpieczeństwa
  LCK, S7B

  Zakończenie zimnej wojny oraz rozpad Układu Warszawskiego warunkowały nową sytuację geopolityczną w Europie, stwarzając możliwość budowania nowego systemu bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiego. Wracając w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa do geopolitycznego kodu ZSRR Rosja sprzyjała powstaniu euroazjatyckich struktur bezpieczeństwa (ODKB). Państwa byłego Związku Radzieckiego stanęły przed geopolitycznym wyborem modelu bezpieczeństwa. Polityka siły FR przekonała Ukrainę i Gruzję do euroatlantyckiego modelu, natomiast Białoruś i Armenia wybrały model euroazjatycki. Z kolei Mołdawia i Azerbejdżan balansują pomiędzy jednym a drugim modelem bezpieczeństwa. Celem panelu jest analiza uwarunkowań i perspektyw bezpieczeństwa na obszarze Europy Wschodniej w kontekście rywalizacji Wschód – Zachód.

  Moderator: prof. dr hab. Marek Pietraś
 • 17:30 - 19:00

  Demokracja lokalna

  LCK, S7C

 • 17:30 - 19:00

  Partnerstwo Wschodnie
  „Eksportować stabilność aby nie importować niestabilność”
  LCK, S7D

 • 17:30 - 19:00

  Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej
  Otwarcie wystawy Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej oraz przegląd zebranych rekomendacji z partnerskich miast: Brześcia (Białoruś), Dnipra, Krzywego Rogu, Lwowa (Ukraina), Wilna (Litwa)
  LCK, S8

 • 17:30 - 19:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Rozmowy kuluarowe / uczestnictwo w kulturalnym programie towarzyszącym KIEW (wystawy / działania artystyczne / pokazy w ramach projektu Because Fractals w CSK)
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 19:00 - 20:00

  Kolacja
  LCK, C5

24 września

 • 9:30 - 10:00

  Rejestracja i kawa
  LCK, C2

 • 10:00 - 11:15

  Wykład gościa specjalnego
  LCK, S2

 • 11:30 - 13:30

  Mobilność
  Węzły i centra przesiadkowe - integracja systemu transportu publicznego w aglomeracjach miejskich
  LCK, S1

 • 11:30 - 13:30

  Przestrzeń inspiracji i dialoguRozwój miast pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego w XXI w.


  Prezentacja raportu Fundacji Batorego dot. granicyLCK, S2

 • 11:30 - 13:30

  Europa Środkowa
  Grupa Wyszehradzka: integracja i bezpieczeństwo
  LCK, S7A

 • 11:30 - 13:30

  NAUKA I EDUKACJA
  Uniwersyteckie programy nauczania nt. samorządu terytorialnego w UE
  LCK, S7B

 • 11:30 - 13:30

  TURYSTYKA
  Tworzenie międzynarodowych platform współpracy międzynarodowej
  LCK, S7C

 • 11:30 - 13:30

  Zrównoważony rozwój
  Sąsiedztwo ludzi, sąsiedztwo przyrody. Wykorzystanie walorów przyrodniczych Polesia w zrównoważonym rozwoju regionu
  LCK, S7D

 • 11:30 - 13:30

  Dziedzictwo i pojednanie
  Białoruska tożsamość. Refleksja w 1000-lecie istnienia miasta Brześć
  LCK, S8

  Panel poświęcony wybranym procesom kształtowania się tożsamości białoruskiej, w tym procesowi białorusyzacji na początku XX wieku.  W dyskusji wezmą udział m.in. przedstawiciele miast białoruskich, w tym Brześcia, które świętuje w tym roku swoje 1000-lecie. Zostaną również zapezentowane wybrane działania kulturalne i upamiętniające rocznicę założenia Brześcia.

  Moderacja: Galina Grabarczuk

  Partnerzy: Fundacja Teren Otwarty, Grupa Mowa Żywa
 • 11:30 - 13:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Dyskusja/warsztat moderowany przez Izę Kaszyńską – aktywistkę ekologiczną i feministyczną, kuratorkę Parku Rzeźby na Bródnie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
  Galeria Labirynt, Sala czarna

 • 13:00 - 14:00

  Lunch
  LCK, C5

 • 14:00 - 15:30

  Mobilność
  Jak budować niskokosztową infrastrukturę rowerową
  LCK, S1

 • 14:00 - 15:30

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Stowarzyszenie Zjednoczonych Gromad Terytorialnych Ukrainy

  Peczeniżyn-gromada na milion
  LCK, S2

 • 14:00 - 15:30

  Europa Środkowa
  Bałkany Zachodnie: integracja i bezpieczeństwo
  LCK, S7A

 • 14:00 - 15:30

  NAUKA I EDUKACJA
  Samorządy i Edukacja
  LCK, S7B

 • 14:00 - 15:30

  TURYSTYKA
  Eventy i festiwale międzynarodowe - jak zwiększyć zasięg
  LCK, S7C

 • 14:00 - 15:30

  Zrównoważony rozwój
  Jak miasta radzą sobie z problemem odpływu ludności
  LCK, S7D

 • 14:00 - 15:30

  Dziedzictwo i pojednanie
  Pięć lat po Majdanie. Percepcja rewolucji godności w oczach sąsiadów i świadków
  LCK, S8

  W 2013 r. rozpoczął się Euromajdan, ukraiński ruch społeczny z protestami w całej Ukrainie. W lutym 2014 roku doszło w Kijowie do decydujących starć milicji  opozycjonistami, w wyniku których wiele osób straciło życie lub zostało rannych, a ówczesnego prezydenta Janukowycza obalono. Jednocześnie pięć lat temu władze rosyjskie dokonały aneksji Krymu, który był pierwszym zwiastunem obecnie trwającej wojny Rosji z Ukrainą. Podczas wystąpień dowiemy się, jak te wydarzenia postrzegają przedstawiciele państw sąsiedzkich oraz sami świadkowie bezpośrednich wydarzeń (w tym młodzież ze wschodniej Ukrainy i Tatarzy Krymscy).

  Partnerzy: Czasopismo Kultura Enter, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
 • 14:00 - 15:30

  Kultura. Konferencja CreArt
  Dyskusja/warsztat moderowany przez Katię Krupennikovą – kuratorkę i teoretyczkę | Bergen Assembly
  Galeria Labirynt, Sala czarna

 • 15:30 - 15:45

  Przerwa na kawę
  LCK, C2/C7

 • 15:45 - 17:15

  Mobilność
  Zarządzanie ruchem w centrum miasta
  LCK, S1

 • 15:45 - 17:15

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Euroregiony - Johannes Moisio, Przewodniczący grupy zadaniowej AEBR ds. granic zewnętrznych, Finlandia
  LCK, S2

 • 15:45 - 17:15

  Europa Środkowa
  Państwa bałtyckie: integracja i bezpieczeństwo
  LCK, S7A

 • 15:45 - 17:15

  NAUKA I EDUKACJA
  Edukacja włączająca - wyzwania dla systemów edukacji krajów Europy Wschodniej
  LCK, S7B

 • 15:45 - 17:15

  TURYSTYKA
  Integrcja międzynarodowa miast turystycznych - sieci współpracy, projekty i programy
  LCK, S7C

 • 15:45 - 17:15

  Zrównoważony rozwój
  Nauka przez całe życie jako integralny element rozwoju lokalnego - rekomendacje dla krajów Partnerstwa Wschodniego na przykładzie polskich doświadczeń
  LCK, S7D

 • 15:45 - 17:15

  Dziedzictwo i pojednanie
  Antysemityzm po Zagładzie. Stary wróg w nowej polityce tożsamości państw Europy Środkowo-wschodniej
  LCK, S8

 • 15:45 - 17:15

  Kultura. Konferencja CreArt
  Panel zamykający moderowany przez Oleksiya Radynskiego – pisarza i twórcę filmowego z Kijowa
  Galeria Labirynt, Sala czarna

 • 17:15 - 17:30

  Przerwa

 • 17:30 - 18:00

  Podsumowanie i podziękowanie
  LCK, S2

 • 17:30 - 18:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Rozmowy kuluarowe / uczestnictwo w kulturalnym programie towarzyszącym KIEW (wystawy / działania artystyczne / pokazy w ramach projektu Because Fractals w CSK)
  Galeria Labirynt, Sala czarna

 • Warsztat - Erasmus +

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję