-

23 września

 • 9:00 - 10:00

  Rejestracja i kawa
  sala

 • 10:00 - 10:30

  Otwarcie kongresu
  sala

 • 10:30 - 11:30

  Wykład inauguracyjny
  sala

 • 11:30 - 13:00

  Giełda Grantodawców

 • 11:30 - 13:00

  Forum Partnerów

 • 11:30 - 13:00

  Panel otwierający: Od Unii Lubelskiej do Partnerstwa Wschodniego

 • 11:00 - 12:00

  Rejestracja i kawa Konferencji Cre Art
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 12:00 - 13:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Wykład inauguracyjny „Jak rozmawiać ze strzelbą, która chce się zabić”
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 12:00 - 13:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Interwencje artystyczne/warsztat pt. „Tak zwane. Praktyczne warsztaty z robienia pieczątek”
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 13:00 - 14:00

  Lunch

 • 14:00 - 15:30

  Lub-Invest

 • 14:00 - 15:30

  Równość
  Równość - Niezależność - Samodzielność - Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Dostępność, Edukacja, Samodzielność)

  Dyskusja dotyczyć będzie realizacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Konwencja jest zapisem standardów, które mają zapewnić pełne i równe korzystanie z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Została ona  przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006, ratyfikowana przez Polskę 25 września 2012, Ukrainę 4 lutego 2010, Białoruś 25 listopada 2016.
 • 14:00 - 15:30

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Alina Szpak (Instytut Pamięci Narodowej Ukrainy) Podsumowanie dekomunizacji w Ukrainie


  Prezentacja LitPolUkrBrig

 • 14:00 - 15:30

  Seminarium OECD
  Ekonomia społeczna jako czynnik rozwoju lokalnej gospodarki

 • 14:00 - 15:30

  Partnerstwa regionalne
  Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Polsce, Finlandii i Ukrainie

  Kto najszybciej przyjdzie z pomocą w trudnej sytuacji, na przykład kiedy dotknie nas pożar, powódź, nieszczęśliwy wypadek? Oczywiście sąsiad, kolega, urzędnik gminy, nauczyciel czy rolnik, ogólnie mówiąc przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak powstają, w jakich formach zrzeszają się , jak współpracują z władza lokalną w Polsce, na Ukrainie i w Finlandii?

  Moderator:
  Kazimierz Smal, wójt gminy Ruda Huta, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chełmie , Polska
  Prelegenci:
  Iryna Itani, dyrektor Instytucji Komunalnej „Agencja Rozwoju Euroregion Bug”, Ukraina
  Johannes Moisio, Przewodniczący grupy zadaniowej AEBR ds. granic zewnętrznych, Finlandia
 • 14:00 - 15:30

  Polityka i bezpieczeństwo
  Europa Wschodnia między euroazjatyckim a europejskim modelem ustrojowym

  Nowe niepodległe państwa po rozpadzie ZSRR podjęły trudny wysiłek zmian systemowych, deklarując wprowadzenie zasad demokratycznego państwa prawa. W tym po prawie 3-ch dekadach zmian jedynie państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia) zbudowały europejski model demokracji. Natomiast w kolejnej grupie państw (Ukraina, Mołdowa, Gruzja) ukształtowały się reżimy hybrydowe, będąc przeszkodą na drodze realizowania tam modelu europejskiego. Kolejna grupa państw częściowo (Armenia) bądź w pełni (Białoruś, Azerbejdżan) wróciła do praktyk autorytarnych. Euroazjatycki model ustrojowy jako autorytarny ukształtował się w Federacji Rosyjskiej oraz jest promowany celem zachowania rosyjskiej strefy wpływów. Celem panelu jest analiza procesu zmian w państwach Europy Wschodniej w kontekście realizacji modelu ustrojowego, ukazanie dynamiki i efektów zmian, a także perspektywy ewolucji.   
                                                                       
  Moderator:
  prof. dr hab. Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Wydział Politologii UMCS

  Prelegenci:
  Prof. dr hab. Alexandre Kukhianidze, Wydział Nauk Społecznych i Politycznych, Tbiliski Uniwersytet Państwowy
  Prof. Paul Kalinichenko, Wydział Prawa Narodowy Uniwersytet „Wyższa Szkoła Ekonomiczna” w Moskwie
  Prof. dr hab. Jurij Makar, Wydział Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J. Fed’kowycza
  Prof. dr hab. Serhij Danyłenko, Instytut Stosunków Międzynarodowych, KUN im. T. Szewczenki
  Prof. Wojciech Sokół, Wydział Politologii UMCS

  Organizatorzy panelu: Centrum Europy Wschodniej i Wydział Politologii UMCS, Instytut Europy Środkowej, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

  Współorganizatorzy panelu:, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Lublin, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych o. Lublin. 
 • 14:00 - 15:30

  Demokracja lokalna
  Rola i znaczenie mediów lokalnych dla wzmocnienia procesów demokratyzacji

  Najważniejsze zagadnienia, które będą poruszane podczas panelu: budowanie niezależności mediów regionalnych i lokalnych (poprawa sposobu przekazywania informacji, a także skuteczności ich dotarcia do czytelników w warunkach wojny informacyjnej/dezinformacji), wzmocnienie roli dziennikarzy w walce z nadużyciami przy wdrażaniu reform na szczeblu lokalnym, akcje społeczne – rola mediów lokalnych.

  Moderator: 
  Maciej J. Kowalski,  członek Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych

  Paneliści:
  Irina Shlaeva, Dyrektor i główny redaktor Internet-TV LIKTV w Rybnice (Moldawia)
  Dimitri Avaliani, redaktor w południowo-kaukaskim  on-line wydawnictwie JAMnews (UK Conflict, Stability and Security Fund) (Gruzja)

  Partnerzy:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych
 • 14:00 - 15:30

  Partnerstwo Wschodnie
  15 lat Polski w Unii Europejskiej: osiągnięcia, szanse i wyzwania

  W maju 2019 r. minęło 15 lat odkąd Polska została członkiem Unii Europejskiej. Okres ten był znaczący z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, politycznego i społecznego naszego państwa, ale również dynamiki ewolucji projektu europejskiego. Aktywność i pozycję Polski w UE do tej pory potwierdzają zgłaszane inicjatywy, takie jak Partnerstwo Wschodnie, ale też objęcie przez Polaków prestiżowych unijnych stanowisk: przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady Europejskiej. Obecne zmiany, jakie zachodzą w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej wymagają wypracowania nowego sposobu aktywnej partycypacji Polski w procesie kreowania nowych zadań, celów i wizji Unii Europejskiej. 
  Celem panelu jest podsumowanie 15 lat funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, naszej drogi do członkostwa, osiągnięć i porażek, ale przede wszystkim pozycji Polski wobec wyzwań regionalnych i globalnych stojących przed Unią Europejską w przyszłości.
 • 14:00 - 15:30

  Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej
  Co nas łączy, kto nas dzieli? Zarządzanie strachem - retoryka konfliktu (część I debaty, omówienie problemów)

  W Polsce i krajach PW wciąż brakuje działań typu soft power, wpierających dyplomację społeczną i publiczną. Porozmawiamy o współczesnych relacjach sąsiedzkich i demaskowaniu narracji generujących i podsycających konflikty. Słowa klucze: relacje polsko-ukraińskie, polsko-rosyjskie, polsko-białoruskie, polsko-litewskie relacje dotyczące wspólnego dziedzictwa historycznego i dyskursu wobec różnej polityki historycznej.

  Partner: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 14:00 - 15:30

  Kultura. Konferencja CreArt
  Warsztat „Trening A”
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 15:30 - 15:45

  Przerwa na kawę

 • 15:45 - 17:15

  Lub-Invest
  Internacjonalizacja firm oraz ich promocja na perspektywicznych rynkach z wykorzystaniem cross-border e-commerce

  • Firma PwC zaprezentuje raport pt. Analiza potencjału internacjonalizacji polskich firm oraz promocji polskich branż priorytetowych na rynkach perspektywicznych poprzez kanały elektroniczne – „E-EKSPORT” zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Raport obejmuje takie elementy jak np. analizę zjawiska e-eksportu w Polsce i w polskich przedsiębiorstwach, potencjału e-eksportowego polskiej gospodarki (SWOT), instrumentów wsparcia ekspansji przedsiębiorstw poprzez kanały elektroniczne, które funkcjonują w innych krajach czy rozwiązań infrastrukturalnych, które wspierają lub warunkują szybki rozwój e-eksportu. Projekt dotyczy 12 branż priorytetowych:
  • biotechnologia i farmaceutyka,
  • budownictwo,
  • części samochodowe i lotnicze,
  • IT/ICT,
  • jachty i łodzie rekreacyjne,
  • kosmetyki,
  • maszyny i urządzenia,
  • meble,
  • moda polska,
  • polskie specjalności żywnościowe,
  • sprzęt medyczny,
  • usługi prozdrowotne.

  Dyskusja poświęcona będzie analizie polskiego oraz transgranicznego rynku e-commerce, najlepszych światowych praktyk z zakresu wsparcia eksportu oraz e-eksportu, a także najważniejszym elementom oraz barierom w infrastrukturze transgranicznego e-eksportu. Dyskusja prowadzić będzie do wypracowania rekomendacji dotyczących instrumentów wsparcia, które powinny oferować instytucje państwowe w ramach wspieranie e-eksportu.

  Ekspert: Paweł Oleszczuk – Advisory Manager PwC

  Paneliści:

  Janusz Władyczak – Prezes Zarządu KUKE
  Dionizy Smoleń – Dyrektor PwC
  Adrian Malinowski – Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  Sławomir Pańszczyk – Marketing Manager Google
  Agata Barczyk - Ekspert ds. ekspansji międzynarodowej Google
  Mariusz Klementowski – Prezes Zarządu AmerPharma
  Partnerzy:
  PwC
  Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych • 15:45 - 17:15

  Równość
  Karty LGBT w miejskiej polityce równości

  Będzie to próba przyjrzenia się nowemu trendowi, jakim są miejskie karty równości przyjmowane przez samorządy dla zapewnienia podstawowej równości osobom należącym do mniejszości seksualnych. Porozmawiamy o przyjętej w marcu 2019 roku warszawskiej Deklaracji LGBT+, w której znalazły się zapisy dotyczące między innymi edukacji antydyskryminacyjnej, miejskiego mechanizmu zgłaszania, monitorowania i prowadzenia statystyk zachowań mogących mieć znamiona przestępstwa z nienawiści motywowanych homofobią i transfobią. Chcielibyśmy również przedstawić stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego, uchwała dotycząca którego została przyjęta w kwietniu b.r. i wyraża sprzeciw wobec "promowaniu ideologii ruchów LGBT", która zdaniem radnych "narusza prawa i wolności" i "jest sprzeczna z chrześcijańskim systemem wartości". Liczymy na wszechstronną i merytoryczną dyskusję.
 • 15:45 - 17:15

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Anna Dąbrowska


  Warszawa-prezentacja współpracy kulturalnej z krajami PW

 • 15:45 - 17:15

  Seminarium OECD
  Ekonomia społeczna jako czynnik rozwoju lokalnej gospodarki

 • 15:45 - 17:00

  Partnerstwa regionalne
  Perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej - realne szanse czy nikłe nadzieje

  W dyskusjach poświęconych rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie ścierają się bardzo różne poglądy. Pomimo zdecydowanie odmiennych zdań i opinii, panuje zgoda, co do korzyści jakie dają stabilni i przewidywalni partnerzy w najbliższym sąsiedztwie Unii Europejskiej.
  Podczas podróży po Bałkanach przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zadeklarował, że w 2025 roku każdy kraj Bałkanów Zachodnich będzie mógł dołączyć do Unii Europejskiej.
  Czy kraje Partnerstwa Wschodniego przyspieszą proces reform demokratycznych oraz integrację ze strukturami europejskimi i wyprzedzą państwa Bałkanów Zachodnich w "wyścigu" o członkostwo w Unii Europejskiej? Czy może Unia Europejska w najbliższych kilku latach nadal będzie liczyć 28 członków? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź podczas Dialogu Obywatelskiego pt. "Perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej - realne szanse czy nikłe nadzieje", zorganizowanego w ramach tegorocznej edycji Kongresu inicjatyw Europy Wschodniej.
 • 15:45 - 17:15

  Polityka i bezpieczeństwo
  10 lat Partnerstwa Wschodniego – podsumowanie i perspektywy na przyszłość

  Rozpad Związku Radzieckiego postawił przed państwami leżącymi w Europie Wschodniej konieczność wyboru nowej drogi cywilizacyjnej, politycznej i gospodarczej. Sześć państw regionu zostało objętych inicjatywą Unii Europejskiej Partnerstwo Wschodnie, mającą  na celu stowarzyszenie polityczne oraz pogłębioną współpracę gospodarczą. Po upływie dekady funkcjonowania programu połowa państw utrzymała ścieżkę integracji z UE (Ukraina, Mołdawia i Gruzja – podpisując porozumienia stowarzyszeniowe i DCFTA), pozostałe zwróciły się w kierunku integracji euroazjatyckiej przewodzonej przez Rosję (Armenia i Białoruś) bądź balansują pomiędzy Wschodem a Zachodem (Azerbejdżan). Celem panelu jest podsumowanie 10 lat funkcjonowania programu Partnerstwo Wschodnie, określenie jego perspektyw  na przyszłość oraz analiza przyczyn, uwarunkowań i skutków wyborów dokonywanych przez państwa Europy Wschodniej w kontekście   ich przyszłych relacji z Unią Europejską i Rosją.


 • 15:45 - 17:15

  Demokracja lokalna
  Spojrzenie na decentralizację: szansa dla państwa i samorządu

  W czasie panelu przedstawione zostaną założenia Zdecentralizowanej RP, projektu wypracowanego przez ekspertów Inkubatora Umowy Społecznej, w tym geneza projektu i założenia modelowej karty wojewódzkiej (https://zdecentralizowanarp.pl/karta-wojewodzka/). Decentralizacja omówiona też będzie z perspektywy rozwoju regionalnego i samorządu terytorialnego.
 • 15:45 - 17:15

  Partnerstwo Wschodnie • 15:45 - 17:15

  Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej
  Dalecy i bliscy. Od zburzenia muru berlińskiego do okrągłego stołu (część II debaty, rozwiązywanie problemów)

  Podsumowująca dyskusja dotycząca tematów m.in.: kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w okresie transformacji ustrojowych – od Unii Lubelskiej przez upadek komunizmu i wejście Polski do Unii Europejskiej, wspólnota doświadczeń jako mianownik historyczny, refleksja nad Partnerstwem Wschodnim i procesami integracyjnymi. Doświadczenia sąsiadów z epoki komunizmu (30-lecie wydarzeń).

  Partner: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 15:45 - 17:15

  Kultura. Konferencja CreArt
  Warsztat „Trening B”
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 17:15 - 17:30

  Przerwa na kawę

 • 17:30 - 19:00

  Lub-Invest
  Instrumenty biznesowej współpracy międzynarodowej

  Dyskusja poświęcona praktycznym elementom wsparcia przedsiębiorców we współpracy międzynarodowej. Partnerzy merytoryczni przedstawią aktualne programy wsparcia w działalności biznesowej, zwrócą uwagę na budowanie relacji z partnerami zza wschodniej granicy oraz możliwości zintensyfikowania wymiany handlowej.

  Partnerzy:
  Polska Agencja Inwestycji i Handlu
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Bank Gospodarstwa Krajowego
 • 17:30 - 19:00

  Równość
  Mój sąsiad. Jak zarządzać różnorodnymi wspólnotami. Prezentacja wyników badań dotyczących aktywności imigrantów w Lublinie

  Debata ta dotyczyć będzie transformujących się wspólnot sąsiedzkich, których członkami i członkiniami coraz częściej i liczniej stają się imigranci przybywający do polskich miast z zamiarem stałego osiedlenia. Pytanie, jakie sobie stawiamy dotyczy narzędzi, które pomogłyby ludziom we wzajemnym poznawaniu się i skutecznym dialogowaniu ze sobą.
  Podczas debaty zostaną także zaprezentowane wyniki badania stopnia uczestnictwa imigrantów w kulturze, przeprowadzone w Lublinie latem 2019 roku.
 • 17:30 - 19:00

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Europa Wschodnia - wspólne sąsiedztwo, wspólnej Europy?

  Przedmiotem dyskusji będzie refleksja nad obecnym kształtem europejskiej polityki sąsiedztwa, wyzwaniami jakie ona niesie również spowodowanych wewnętrznymi problemami Europy oraz jakiej przyszłości możemy się spodziewać w działaniach Unii Europejskiej na terenie Europy Wschodniej.
 • 17:30 - 19:00

  Niemcy-Polska-Ukraina: bezpieczeństwo, migracje, wybory

 • 17:30 - 19:00

  Partnerstwa regionalne
  U wioseł i za sterem - kobiety w polskiej polityce zagranicznej

  Prezentacja najnowszego raportu Instytutu Spraw Publicznych na temat sytuacji kobiet zajmujących się polityką zagraniczną w Polsce przez dr Agnieszkę Ładę (jedną z autorek raportu) oraz dyskusja z panelistkami z Białorusi i Gruzji.
  Czy kobiety mają dziś w Polsce wpływ na politykę zagraniczną? Jaki jest odsetek kobiet w różnych dziedzinach polskiej polityki zagranicznej? Czy kobiety w tej branży czują się dyskryminowane i czym ta dyskryminacja się przejawia? Czy można wyróżnić typowo „kobiece” tematy w tej polityce? Jakich zmian życzyłyby sobie same kobiety, działające w tej branży?


  Moderator:
  Małgorzata Kopka, Fundacja im. H. Boella (Warszawa)

  Paneliści:
  Wojciech Konończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich
  Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych
  Nina Stuzhinskaya, Białoruski Klub Kobiet (Białoruś)
  Iryna Ivanochko, Administracja Rejonu Mikołajowskiego obw. lwowskiego (Ukraina)
  Nana Tavdumadze, Administracja Sakrebulo Ozurgeti (Gruzja)

  Partnerzy:
  Fundacja im. H. Boella (Warszawa)
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • 17:30 - 19:00

  Polityka i bezpieczeństwo
  Europa Wschodnia między euroatlantycką a euroazjatycka przestrzenią bezpieczeństwa

  Zakończenie zimnej wojny oraz rozpad Układu Warszawskiego warunkowały nową sytuację geopolityczną w Europie, stwarzając możliwość budowania nowego systemu bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiego. Wracając w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa do geopolitycznego kodu ZSRR Rosja sprzyjała powstaniu euroazjatyckich struktur bezpieczeństwa (ODKB). Państwa byłego Związku Radzieckiego stanęły przed geopolitycznym wyborem modelu bezpieczeństwa. Polityka siły FR przekonała Ukrainę i Gruzję do euroatlantyckiego modelu, natomiast Białoruś i Armenia wybrały model euroazjatycki. Z kolei Mołdawia i Azerbejdżan balansują pomiędzy jednym a drugim modelem bezpieczeństwa. Celem panelu jest analiza uwarunkowań i perspektyw bezpieczeństwa na obszarze Europy Wschodniej w kontekście rywalizacji Wschód – Zachód.

  Moderator:
  prof. dr hab. Marek Pietraś, Wydział Politologii UMCS
  Prelegenci:
  Dr Jakub Olchowski, Wydział Politologii UMCS, Instytut Europy Środkowej
  Dr doc. Witalij Lebediuk, Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”
  Dr doc. Roman Petiur, Instytut Stosunków Międzynarodowych, KUN im. T. Szewczenki
  Prof. dr hab. Valentina Teosa, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Nauk Politycznych i Administracji, Mołdawski Uniwersytet Państwowy
  Prof. dr hab. Mychajło Nahorniak, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka
 • 17:30 - 19:00

  Demokracja lokalna

 • 17:30 - 19:00

  Partnerstwo Wschodnie
  „Eksportować stabilność aby nie importować niestabilność”

 • 17:30 - 19:00

  Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej
  Otwarcie wystawy Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej oraz przegląd zebranych rekomendacji z partnerskich miast: Brześcia (Białoruś), Dnipra, Krzywego Rogu, Lwowa (Ukraina), Wilna (Litwa)

 • 17:30 - 19:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Rozmowy kuluarowe / uczestnictwo w kulturalnym programie towarzyszącym KIEW
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 19:00 - 20:00

  Kolacja

24 września

 • 9:30 - 10:00

  Rejestracja i kawa

 • 10:00 - 11:15

  Wykład gościa specjalnego

 • 11:30 - 13:00

  Mobilność
  Węzły i centra przesiadkowe - integracja systemu transportu publicznego w aglomeracjach miejskich

  Jednym z najważniejszych czynników, przyciągających pasażerów do komunikacji miejskiej, są wygodne przesiadki. Dlatego inwestycje       w węzły przesiadkowe samorządy zaczynają traktować jako ważniejsze nawet niż same linie transportu publicznego. Tematowi spójności systemu transportu publicznego poświęcony będzie panel dyskusyjny pt. „Węzły i centra przesiadkowe - integracja systemu transportu publicznego w aglomeracjach miejskich”. W czasie panelu zostaną zaprezentowane dobre praktyki dotyczące ułatwiania przesiadeki podróży intermodalnych w transporcie publicznym.
 • 11:30 - 13:00

  Przestrzeń inspiracji i dialoguRozwój miast pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego w XXI w.


  Granica polsko-ukraińska: brama czy ściana?

 • 11:30 - 13:00

  Europa Środkowa
  Grupa Wyszehradzka: integracja i bezpieczeństwo

  W ramach panelu zostaną omówione problemy stojące obecnie przed Grupą Wyszehradzką, w tym w pierwszej kolejności dotyczące integracji i bezpieczeństwa w regionie. Paneliści poruszą kwestie wspólne dla całej V4, jak np. kryzys migracyjny, wskażą również na interesy, które państwa grupy realizują w odmienny sposób, czego przykładem jest polityka energetyczna. Przeprowadzona dyskusja będzie miała na celu postawienie pytań i udzielenie odpowiedzi na temat przyszłości Grupy Wyszehradzkiej oraz wskazanie na szanse wynikające ze współpracy regionalnej.

  Słowo wstępne o linii programowej Europa Środkowa:
  dr hab. Beata Surmacz, dyrektor, Instytut Europy Środkowej w Lublinie

  Moderator:
  dr hab. Tomasz Stępniewski, Instytut Europy Środkowej w Lublinie,

  Prelegenci:
  Dr Agata Tatarenko, Instytut Europy Środkowej w Lublinie
  Dr Dominik Héjj, Instytut Europy Środkowej w Lublinie

  Partner: Instytut Europy Środkowej w Lublinie
 • 11:30 - 13:00

  NAUKA I EDUKACJA
  Uniwersyteckie programy nauczania nt. samorządu terytorialnego w UE

 • 11:30 - 13:00

  TURYSTYKA
  Tworzenie międzynarodowych platform współpracy międzynarodowej

 • 11:30 - 13:00

  Zrównoważony rozwój
  Sąsiedztwo ludzi, sąsiedztwo przyrody. Wykorzystanie walorów przyrodniczych Polesia w zrównoważonym rozwoju regionu

  Przykład współpracy partnerów z Białorusi, Ukrainy, Polski i Niemiec na rzecz niezwykłego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polesia. W trakcie panelu odpowiemy na pytania: Jak rozwijać potencjał Polesia w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe? Jakie zasoby Polesia mają kluczowe znaczenie? Jak decyzje władz regionalnych krajowych wpływają na zrównoważony rozwój, jakie są bariery, jakie szanse? Jak efektywnie prowadzić współpracę transnarodową na rzecz danego obszaru?

  Moderator:
  Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

  Prelegenci:
  Volha Kaskevich, Оrganizacja ochrony dzikiej przyrody „Bahna” (Białoruś)
  Wouter Langhout, Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne (Niemcy)
  Heorhiy Veremiychyk, National Ecological Center of Ukraine (Ukraina)

  Partner: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • 11:30 - 13:00

  Dziedzictwo i pojednanie
  Białoruska tożsamość. Refleksja w 1000-lecie istnienia miasta Brześć

  Panel poświęcony wybranym procesom kształtowania się tożsamości białoruskiej, w tym procesowi białorusyzacji na początku XX wieku.  W dyskusji wezmą udział m.in. przedstawiciele miast białoruskich, w tym Brześcia, które świętuje w tym roku swoje 1000-lecie. Zostaną również zapezentowane wybrane działania kulturalne i upamiętniające rocznicę założenia Brześcia.

  Moderacja: Galina Grabarczuk

  Partnerzy: Fundacja Teren Otwarty, Grupa Mowa Żywa
 • 11:30 - 13:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Warsztat „Trening C”
  Galeria Labirynt, Sala czarna

 • 13:00 - 14:00

  Lunch

 • 14:00 - 15:30

  Mobilność
  Jak budować niskokosztową infrastrukturę rowerową

 • 14:00 - 15:30

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Stowarzyszenie Zjednoczonych Gromad Terytorialnych Ukrainy

  Peczeniżyn-gromada na milion

 • 14:00 - 15:30

  Europa Środkowa
  Bałkany Zachodnie: integracja i bezpieczeństwo

  W czasie panelu będą omawiane perspektywy integracji euroatlantyckiej państw Bałkanów Zachodnich, jak również kwestie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa regionu.

  Moderator:
  Dr Konrad Pawłowski, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, UMCS

  Prelegenci:
  Dr Agata Domachowska, Instytut Europy Środkowej w Lublinie
  Marta Szpala, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa
  Silvana Mojsovska, Economic Institute, University of Ss. Cyrils and Methodius in Skopje
  Marko Savković, Belgradzka Fundacja Doskonałości Politycznej
  Marko Kovačević, Wydział Nauk Politycznych, Uniwersytet Belgradzki

  Partner: Instytut Europy Środkowej w Lublinie
 • 14:00 - 15:30

  NAUKA I EDUKACJA
  Samorządy i Edukacja

 • 14:00 - 15:30

  TURYSTYKA
  Eventy i festiwale międzynarodowe - jak zwiększyć zasięg

 • 14:00 - 15:30

  Zrównoważony rozwój
  Jak miasta radzą sobie z problemem odpływu ludności

  Z problemem odpływu ludności boryka się wiele samorządów. Młodzież ucieka do większych miast lub wyjeżdża do pracy za granicę. Część mieszkańców przenosi się na wieś. Czy w pewnym dniu zabraknie rak do pracy? W panelu dyskusyjnym eksperci podziela się swoim doświadczeniem w jaki sposób miasta radzą sobie z problemem odpływu ludności z miast.
 • 14:00 - 15:30

  Dziedzictwo i pojednanie
  Pięć lat po Majdanie. Percepcja rewolucji godności w oczach sąsiadów i świadków

  W 2013 r. rozpoczął się Euromajdan, ukraiński ruch społeczny z protestami w całej Ukrainie. W lutym 2014 roku doszło w Kijowie do decydujących starć milicji  opozycjonistami, w wyniku których wiele osób straciło życie lub zostało rannych, a ówczesnego prezydenta Janukowycza obalono. Jednocześnie pięć lat temu władze rosyjskie dokonały aneksji Krymu, który był pierwszym zwiastunem obecnie trwającej wojny Rosji z Ukrainą. Podczas wystąpień dowiemy się, jak te wydarzenia postrzegają przedstawiciele państw sąsiedzkich oraz sami świadkowie bezpośrednich wydarzeń (w tym młodzież ze wschodniej Ukrainy i Tatarzy Krymscy).

  Partnerzy: Czasopismo Kultura Enter, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
 • 14:00 - 15:30

  Kultura. Konferencja CreArt
  Warsztat „Trening D”
  Galeria Labirynt, Sala czarna

 • 15:30 - 15:45

  Przerwa na kawę

 • 15:45 - 17:15

  Mobilność
  Zarządzanie ruchem w centrum miasta

 • 15:45 - 17:15

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Euroregiony - Johannes Moisio, Przewodniczący grupy zadaniowej AEBR ds. granic zewnętrznych, Finlandia

 • 15:45 - 17:15

  Europa Środkowa
  Państwa bałtyckie: integracja i bezpieczeństwo

  Panel poświęcony będzie projektom integracyjnym w wymiarach militarnym, gospodarczym, infrastrukturalnym, kulturalnym czy w dziedzinie ochrony środowiska. Podobne uwarunkowania geopolityczne i gospodarcze oraz doświadczenia historyczne państw zbliżają je w ich percepcji bezpieczeństwa i globalnych zagrożeń, co ułatwia i intensyfikuje współpracę w regionie bałtyckim.

  Moderator:
  dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Instytut Europy Środkowej w Lublinie

  Prelegenci:
  Doc. dr Gediminas Kazėnas, Uniwersytet Michała Romera, Wilno, Litwa
  Kinga Raś, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
  Prof. Andrey Makarychev, Uniwersytet w Tartu, Estonia
  Piotr Szymański, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa

  Partner: Instytut Europy Środkowej w Lublinie
 • 15:45 - 17:15

  NAUKA I EDUKACJA
  Edukacja włączająca - wyzwania dla systemów edukacji krajów Europy Wschodniej

 • 15:45 - 17:15

  TURYSTYKA
  Integrcja międzynarodowa miast turystycznych - sieci współpracy, projekty i programy

 • 15:45 - 17:15

  Zrównoważony rozwój
  Nauka przez całe życie jako integralny element rozwoju lokalnego - rekomendacje dla krajów Partnerstwa Wschodniego na przykładzie polskich doświadczeń

 • 15:45 - 17:15

  Dziedzictwo i pojednanie
  Antysemityzm po Zagładzie. Stary wróg w nowej polityce tożsamości państw Europy Środkowo-wschodniej

 • 15:45 - 17:15

  Kultura. Konferencja CreArt
  Wykład zamykający "Antyfaszyzm w dobie antykomunizmu"
  Galeria Labirynt, Sala czarna

 • 15:45 - 17:15

  Kultura. Konferencja CreArt
  Interwencje artystyczne/warsztat pt. „Tak zwane. Praktyczne warsztaty z robienia pieczątek” cd.
  Galeria Labirynt, Sala czarna

 • 17:15 - 17:30

  Przerwa

 • 17:30 - 18:00

  Podsumowanie i podziękowanie

 • 17:30 - 18:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Rozmowy kuluarowe / uczestnictwo w kulturalnym programie towarzyszącym KIEW
  Galeria Labirynt, Sala czarna

 • Warsztat - Erasmus +

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję