KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

Lublin
23 - 24 września 2019
Lubelskie Centrum Konferencyjne


Dyrektor programowy Domu Krymskiego w Kijowie. Dziennikarz, obrońca praw człowieka, współzałożyciel organizacji pozarządowej "Crimea SOS". Współautor książki o przywódcy Tatarów Krymskich "Mustafa Dzhemilev. Niezniszczalny ". Krymski Dom jest centrum koncentracji krymskiej w sprawach kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych, a także w prawach człowieka i sferach badawczych na Ukrainie. Zapewnia ochronę praw i wolności obywateli Ukrainy, w tym ludności rdzennej i mniejszości narodowych, na okupowanym Krymie, pomaga w zaspokajaniu ich potrzeb politycznych, informacyjnych, edukacyjnych, naukowych, narodowo-kulturalnych i duchowych. Krymski Dom to platforma wydarzeń kulturalnych związanych z prawami człowieka, programów edukacyjnych, badań naukowych, platforma spotkań i dyskusji na temat społecznie ważnych procesów i zjawisk.
Starszy wydawca programów politycznych, ekonomicznych i społecznych w TV Moldova 1 (Teleradio-Moldova). Posiada prawie 30-to letnie doświadczenie w pracy dziennikarskiej. Od 2004 roku jest autorką i producentką cotygodniowego wydania magazynu telewizyjnego pt.:”European Vector”. Jako dziennikarka i ekspertka w dziedzinie mediów jest ceniona za udział w kilku projektach europejskich, blisko współpracuje z dziennikarzami z krajów Partnerstwa Wschodniego, BBC, Thomson Foundation. Jest współautorką publikacji pt.: “'European Union: History, Institutions, and Policies. Republic of Moldova in the new architecture of European security”. Opublikowała również wiele artykułów w nt. europeizacji Mołdawii. Otrzymała nagrodę państwową za pracę na rzecz mediów i została odznaczona przez Przedstawicielstwo UE w Mołdawii.
Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej) oraz komunikacji w instytucjach publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), paryskiej Sorbony (historia i nauki polityczne) i PWST (historia kultury), ukończyła dwa programy studiów doktorskich - w Polsce (PAN) i za granicą. Odbyła także studia specjalistyczne w School of International and Public Affairs (SIPA) Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku w ramach stypendium Fulbrighta. W latach 1995–1998 pracowała jako redaktor w TVP, od 1998 kierowała Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowała i realizowała rządowy Program Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z UE, tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. W latach 2001-2008 była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE w Polsce a potem w Bułgarii. Od 1997 roku prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, jest wykładowcą akademickim i doradcą rządowym. Autorka ponad 80 publikacji i kilku książek, wypromowała ponad 100 licencjatów, magistrów i dyplomantów.
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, starszy wykładowca zatrudniony w Katedrze Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalista w dziedzinie ekonometrii oraz ekonomiki transgranicznej i statystyki obszarów transgranicznych. Autor i współautor ponad 60 publikacji krajowych i zagranicznych, uczestnik wielu międzynarodowych projektów badawczych. Współzałożyciel Naukowo-Informacyjno-Statystycznego Klastra Transgranicznego „INFOSTAT UKRAINA-POLSKA”.
Dr prawa (specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne), od 1998 roku związany z samorządem lokalnym, w tym jako sekretarz gminy i wicestarosta. Sprawami samorządu zajmuje się także naukowo (posiada tytuł doktora nauk prawnych), jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu prawa, w tym w większości z prawa samorządowego. Od 2002 roku jest radnym Rady Powiatu Kraśnickiego.
Politolog i ekonomista. Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Główne zainteresowania badawcze obejmują rolę Niemiec na arenie międzynarodowej w XXI wieku, teorią ordoliberazlizmu i Społecznej Gospodarki Rynkowej, europejski kryzys migracyjny oraz problematyką zrównoważonego rozwoju.
Ambasador Fundacji Startup Poland w województwie podkarpackim. Dla spółki Ideo zarządzał operacyjnie jednym z 10 Akceleratorów wyłonionych w ramach rządowego programu Start In Poland. Prezes zarządu spółki HugeTECH , która zarządza Inkubatorem Technologicznym firmy Samsung w Rzeszowie, miejskim programem akceleracyjnym dla miasta Rzeszów - Rzeszów Startup Akcelerator oraz przestrzenią kreatywną KWADRAT - najpopularniejszym tego typu miejscem w regionie - w ciągu niespełna dwóch lat zrealizowano tam prawie 200 wydarzeń technologicznych. Angażuje się w działalność budowania ekosystemu startupowego i działania non profit poprzez Fundację INUP - Podkarpacką Koalicję Startupów - której jest Prezesem.
Filolożka polska wyspecjalizowana w języku komunikacji społecznej i edukacji nieformalnej (MISH/UWr/Wrocław). Ukończyła m.in. Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Szkołę Trenerów Stowarzyszenia CEL. Doktorantka Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Wrocławskim. Zawodowo pochłonęły ją działania społeczne: była specjalistką ds. zarzadzania projektami społecznymi w rządowej spółce PL.2012 oraz specjalistką ds. projektów badawczych w Projekcie Społecznym 2012 na Uniwersytecie Warszawskim, pełniła rolę trenerki w projektach międzynarodowych Komisji Europejskiej na Cyprze i we Francji, koordynowała projekty społeczno-obywatelskie dolnośląskich NGO. Porozumiewa się biegle w języku angielskim, dobrze językami niemieckim i francuskim, ćwiczy rosyjski. Zna podstawy Polskiego Języka Migowego. Interesuje się: polityką, zarządzaniem w sektorze publicznym, krytyczną analizą dyskursu, wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, literaturą faktu i postkolonialną, a także rysunkiem i malarstwem. Praktykuje jogę, biega, pływa, jeździ na rowerze, a zimą na snowboardzie. W ECS, jako Główna specjalistka ds. edukacji obywatelskiej, pracuje od lipca 2013 roku. Od września 2018 roku rozpoczęła pracę w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk Gdynia Sopot jako koordynatorka ds. społecznych.
Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” będącego polską częścią Euroregionu Beskidy.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Gospodarka Miejska i Regionalnej, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Publick Relation, Członek Komitetów Monitorujących Programów Transgranicznych.
Od ponad 15lat związany z samorządem terytorialnym oraz organizacjami pozarządowymi. Współautor projektów nakierowanych na tematykę promocji obszaru Beskidów. Szczególne zainteresowania koncentruje na
budowaniu efektywnych relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz samorządami terytorialnymi transgranicznego obszaru Polski, Czech i Słowacji w oparciu o wykorzystanie potencjału kulturowo-przyrodniczego Beskidów.
Urodziałam się w Rosji, od trzech lat razem z rodziną mieszkam w Polsce. Z wykształcenia jestem psycholozką. Po ukonczeniu Programu Praktyki Obywatelskiej w Europejskie Centrum Solidarności w Gdańskie, aktywnie uczęstniczę w projektach, związanych z imigrantami. Między innym prowadzę dyskusyjny klub filmowy "30 miejsc" w ECS. Moimi głównymi zainteresowaniami są budowanie pozytywnego wizerunku imigrantów/tek, przecziwdziałanie deskryminacji, edukacja oraz zwiększenie dostepnośći informacji dla imigrantów/tek.
Sekretarz Rady Miasta Chodorów (Zjednoczonej Terytorialnej Gromady) obwodu lwowskiego. Swoją aktywnosć zawodową rozpoczęłam od pracy dydaktycznej. Ponad 20 lat byłam pracownikiem instytucji państwowych, w tym w sferze zarządzania nieruchomosciami oraz w organach samorządu terytorialnego. Otrzymała certyfikat (Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Ukrainy, dzięki wsparciu Unii Europejskiej, kurs "Praktyczne aspekty decentralizacji oraz formowania samodzielnych gromad") oraz była zarekomendowana do wzięcia udziału w działalnosci grupy roboczej do spraw decentralizacji władzy, projektowania samodzielnych gromad oraz komunikacji podczas procesu reform.
Deputowana Rady Rejonowej w Żydaczowie (2 kadencje), deputowana Rady Miasta Chodorów, członkini Organizacji Pozarządowej "Odrodzenie".
Dr nauk prawnych specjalizująca się w prawie własności intelektualnej, dyrektor Lubelskiego Instytutu Designu/ LPNT S.A., nauczycielka akademicka. Zaangażowana we wsparcie rozwoju przemysłów kreatywnych w Lublinie.
Od 2010 roku pełni funkcję dyrektora Instytucji Komunalnej Wołyńskiej Rady Obwodowej "Agencja Rozwoju Euroregionu Bug", która wspiera współpracę regionalną, propaguje wspólpracę międzynarodową oraz inicjuje współpracę transgraniczną w ramach realizacji wspólnych projektów. Irina Itani realizuje międzynarodowe projekty, które ukierunkowane są na zrównoważony rozwój i poprawę atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Irina Itani współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami i zagranicznymi inwestorami, z którymi razem opracowuje strategiczny plan działań majacy na celu promocji regionu na arenie międzynarodowej.
Urodził się 1980r. w Hrubieszowie. Polski historyk, publicysta i komentator. Pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Specjalista ds. polityki pamieci. Członek Rady Programowej Kongresu Inicjatyw Wschodnich.
Doktor nauk historycznych, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Lwowskiego Uniwersytetu Biznesu i Prawa. Od ponad 20 lat Związany z organizacjami pozarządowymi poprzez tworzenie, zarządzanie i realizację programów rozwojowych, w tym międzynarodowych. Ekspert i konsultant w instytucjach publicznych oraz ciałach doradczych, pełni funkcje kierownicze w sferze pozarządowej i oświatowej.
docent Katedry Historii Politycznej na
Narodowym Technicznym Uniwersytecie Politechnika Charkowska.
W 2008 roku został absolwentem kierunku Historia na Uniwersytecie
Narodowym im. Wasyla Karazina w Charkowie. W 2008 - 2011
otrzymał wykształcenie podypłomowe na Katedrze Historii Politycznej
na Politechnice Kijowskiej. W 2012 roku obronił pracę doktorską na
temat "Rodziny kupieckie Ukrainy Słobodskiej (1775-1917)".
Koordynator i współstworzyciel organizacji pozaurzędowej "Centrum
badań międzyetnicznych relacji Europy Wschodniej" (Charków,
Ukraina). Zainteresowania badawcze: Historia Socjalna, Relacje
międzyetniczne, Badanie Ludobójstw, Głodu, Zagłady Zydów,
Historia Żydów Europy Wschodniej
Doktor historii, współpracownik naukowy Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, wykładowca historii Polski oraz języka polskiego na Rosyjskim Uniwersytecie Nauk Humanistycznych, jeden ze współautorów projektu "Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii", realizowany przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Autor ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych oraz dwu monografii z dziedziny stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich w XVII oraz XVIII wieku. Laureta nagrody "Przeglądu Wschodniego" za monografię „Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680 – 1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym”.
Ukraiński dziennikarz, twórca Espresso TV, poseł Rady Najwyższej Ukrainy 7 i 8 kadencji, przewodniczący Komisji ds. Kultury i Duchowości, współprzewodniczący Grupy Parlamentarnej ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z Rzecząpospolitą Polską, przewodniczący Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia między Ukrainą i UE. W przeszłości kierownik koncernów medialnych i kanałów telewizyjnych Tonis i STB, UT-1, Gazeta 24. Były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Ukrainy. Członek Austriackiego Międzynarodowego Instytutu Prasy (International Press Institute). Producent serii filmów dokumentalnych.
Współzałożyciel i prezes pozarządowej organizacji Naukowo-Intelektualny Klub "Dialog Pokoleń"; doktorant na kierunku Stosunki Międzynarodowe, Gruzińsko-Amerykański Uniwersytet; sekretarz Zarządu doradców Mera Kutaisi. 11 lat był koordynatorem regionalnego biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji ONZ. Ponadto jest młodym koordynatorem procesu negocjacyjnego w konfliktach na linii Gruzja-Abchazja oraz Gruzja-Osetia Południowa. Współkoordynator 5 grup roboczych Gruzińska Narodowa Platforma Partnerstwa Wschodniego.
Urodzony w 1975 r. Absolwent wydziałów Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2001 – 2006 Dyrektor Biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Jednocześnie Kierownik programów UE w Euroregionie. Odpowiadał za wdrażanie FMP w ramach programów PHARE CBC Polska – Słowacja 2000 – 2002 oraz w ramach programów PHARE Narodowy dla Polski 2000 – 2002. Członek Grup Roboczych oraz Komitetów Sterujących i Monitorujących IW INTERREG IIIA i Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC. W latach 2006 – 2007 Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Obecnie Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska odpowiedzialny za realizację strategii rozwoju Euroregionu Karpackiego w perspektywie 2007 -2013 i 2014 -2020. Koordynator wielu projektów w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. Wielokrotnie brał udział w międzynarodowych konferencjach i targach w kraju i za granicą.
Stowarzyszenie samorzadow "Euroregion Karpaty-Ukraina", dyrektorka wykonawcza.
Ekspert w dziedzinie współpracy transgranicznej i działalności euroregionów. Członek Rady Naukowej Komitetu Integracji Europejskiej Rady Najwyższej Ukrainy.
Historyk ukraiński, badacz, muzealnik, wykładowca. Dyrektor w Państwowym Rezerwacie Historyczno-Kulturalny "Naguevychy".
Wykładowca w Państwowyym Pedagogicznym Uniwersytecie im. Franki w Drohobyczu. Wcześniej pracownik w Muzeum Ziemi Drohobyckiej.
Maria Mazur – absolwentka Wydziału Humanistycznego i Wydziału Politologii UMCS, a także Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, doktor nauk humanistycznych, w zakresie nauk o polityce. W latach 2005-2006 attache w Departamencie Europy i Ameryki Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym oraz pełni funkcję Prorektora ds. Ogólnych w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Autorka monografii oraz kilkunastu artykułów naukowych poświęconych polityce narodowościowej.
Mieszka i pracuje w Lipsku. Studiowała zachodnią slawistykę i teatrologię w Lipsku, Lublinie i Wrocławiu. Menadżerka kultury – realizuje projekty międzynarodowe, przede wszystkim w dziedzinie wymiany kulturowej między Polską i Niemcami. W ramach programu Fundacji im. Roberta Boscha w latach 2006-2009 w Fundacji Borussia (Olsztyn) była odpowiedzialna za adaptację dawnej Bet Tahary na Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA.
Przewodnicząca stowarzyszenia Freunde Borussia Olsztyn/Allenstein e.V. oraz członkini zarządu Stowarzyszenia na rzecz Partnerstwa Miast Lipsk-Kraków. Czlonkini miedzynarowej sieci Robert Bosch Cultural Managers Network. Wspólniczka firmy doradczej Projektschrauber.
Magister historii, absolwentka Uniwersytetu
Państwowego im. Franciszka Skaryny w Homlu, na którym od 1983 do
2013 roku prowadziła wykłady. Zainteresowania naukowe: problemy
państwowości białoruśińskiej oraz elity intelelektualnej pierwszej
połowy XX wieku. Autorka ponad 200 publikacji naukowych i
popularnych.
Specjalizuje się w systemach politycznych i polityce wschodniej. Od 2012 pracownik Fundacji Batorego, obecnie w forumIdei koordynuje projekty związane z Europą Wschodnią. Współpracował z think-tankiem VISIO Partii Zielonych Finlandii. Studiował w Warszawie, Tampere i Vaasa. W 2016 roku ukazał się pod jego redakcją raport „Environment in the shadow of politics. 100 years of environmental movements in Russia”. Publikował m.in. w „Nowej Europie Wschodniej” i „e-Politikonie”.
Dziekan Wydziału Wydział Historii i Geografii, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny "Ion Creanga" w Kiszyniowie.
Dyrektor zarządzający w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, specjalista ds. polityki europejskiej, relacji UE – Rosja oraz Polski, Ukrainy, Białorusi. Studiował na uniwersytetach w Moguncji i we Wrocławiu. Przebywał na pobytach badawczych w Moskwie i Jerozolimie (Hebrew University). W Fundacji Bertelsmanna pracował w latach 1994-2013, gdzie był m.in. odpowiedzialny za projekt International Bertelsmann Forum (IBF). Cornelius Ochmann współpracował z Bankiem Światowym i europejskimi instytucjami w ramach relacji z krajami Europy Wschodniej. Od 16 czerwca 2015 roku zasiada w Zarządzie Forum Darczyńców. Z uwagi na raporty przygotowywane w Fundacji Bertelsmanna ma doświadczenie w polityce międzynarodowej. Publikował w Polsce w „Nowej Europie Wschodniej”, jest członkiem Editorial Board w „New Eastern Europe”. 
Dyrektorka forum Idei Fundacji Batorego. Socjolog i politolog. Zajmuje się polityką europejską i wschodnią Polski. W latach 1999-2012 zastępczyni dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie. Od 2012 do 2014 wiceminister spraw zagranicznych, a 2014-2016 ambasador RP w Federacji Rosyjskiej.
Managing Director w Edge One Solutions Sp. z o.o.
Wspiera działania pierwszego w Polsce Akceleratora specjalizującego się w Educational Technology – EduLAB Sp. z o.o.
Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami z sektora IT oraz tworzeniu rozwiązań skierowanych do sektora: bankowego, FMCG, public w modelu fixed price i time & material. 💱
Przez ostatnie dwa lata tworzył i rozwijał Centra Kompetencji dla klientów z Europy i USA (ok. 70 osób). Zarządzał jakością serwisu portfela projektów. Od lat zajmuje się również organizacją konferencji technologicznych. 🖥️
Piotr rozwijał swoje kompetencje również jako Leader największej grupy Microsoft.NET w Polsce.
Prywatnie czas wolny spędza na przejażdżkach quadem.
Politolog, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedrze Stosunków Międzynarodowych; ekspert Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, prezes Stowarzyszenia Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA . Zakres zainteresowań naukowych obejmuje problematykę integracji europejskiej i stosunków międzynarodowych – zwłaszcza politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, wymiar wschodni UE oraz pozycję UE na arenie międzynarodowej. Autorka kilku monografii i publikacji pod redakcją, m. in. Soft power w polityce Unii Europejskiej wobec państw Partnerstwa Wschodniego, Lublin 2017; Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej, Toruń 2008, Unia Europejska i Rosja. W kierunku „nowego otwarcia”, Lublin 2012; Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012: proeuropejska perspektywa?, Lublin 2013.
Absolwent historii KUL, dr nauk humanistycznych. Pracownik pionu naukowego Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie; w latach 2009–2016 naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej oraz redaktor naczelny czasopisma naukowego IPN „Pamięć i Sprawiedliwość”. Zainteresowania naukowe: dzieje polskiego podziemia niepodległościowego (antykomunistycznego) po 1944 r. w Polsce oraz form jego zwalczania przez komunistyczny aparat represji. Autor, redaktor oraz współredaktor kilkunastu wydawnictw naukowych i edukacyjnych, m.in. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, (zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji); Warszawa–Lublin 2007; Jeden z wyklętych. Major Jan Tabortowski „Bruzda”, Warszawa 1998, 2012; Podziemie antykomunistyczne w Łomżyńskiem i Grajewskiem (1944–1957), Warszawa 2004; Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, Warszawa–Lublin 2008 (red.); Zdzisław Broński „Uskok”, Pamiętnik (wrzesień 1939 – maj 1949), wstęp, redakcja naukowa i opracowanie dokumentów, wydanie drugie rozszerzone i poprawione, Lublin–Warszawa 2015; Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956 (Teka edukacyjna IPN), współoprac., Lublin 2015.
Pracuje w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, wykłada w Akademii Teatralnej w Warszawie. Wydał biografię Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie (2010) i antologię wspomnień dysydenckich Wstyd było milczeć. Świadectwa radzieckich dysydentów (2014). Pracuje nad monografią poświęconą ruchowi dysydenckiemu w ZSRR.
Аbsolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, od 1996 r. zaangażowany w koordynację projektów współpracy rozwojowej w Ukrainie, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii, m.in. dla Freedom House i Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, w l. 2014-2017 w ramach Fundacji Solidarności Międzynarodowej był kierownikiem Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, obecnie w FSM odpowiada za programy ukraińskie oraz program międzynarodowych misji obserwacji wyborów.
Sekretarz Gminy Trzebieszów od 2015, przed tym Gminy Kotuń w latach 2011-2015. Wieloletnie doświadczenia w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój lokalny oraz kapitału ludzkiego, w tym jako kierownik RO EFS. Do tej pory udało mu się pozyskać dla innych podmiotów blisko 10 mln zł w projektach miękkich i nie tylko.
Jest ekspertem oceniającym w takich programach jak Program Operacyjny Polska Cyfrowa. RPO WM w Mazowieckiej Jednostce Programów Unijnych w Warszawie, Centrum Projektów Europejskich, WUP Lublin, RPO Województwa Lubelskiego, inne. Społecznie:
od 2002 Prezes Zarządu Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju, członek Lokalnej Grupy Działania Razem, członek ŚŻŻ Armii Krajowej Koło Łuków Na swoim koncie ma także wydane 2 książki. Ocalić wspomnienia historie bliskie - wspomnienia mieszkańców Łukowa i okolic.
Аbsolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Wykładowca prawa w Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej w Lublinie. Wychowawca wielu pokoleń olimpijczyków z historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu dydaktyki historii, autor publikacji na temat dydaktyki nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.
Profesor, doktor nauk historycznych. Politolog, specjalista do spraw stosunków międzynarodowych. Zainteresowania naukowe: europejskie i międzynarodowe bezpieczeństwo, polityka zagraniczna Ukrainy, europejska i euroatlantycka intergacja Ukrainy. Profesor w Katedrze Studiów Międzynarodowych i Komunikacji Publicznej na Uniwersytecie Narodowym w Użhorodzie. Do 2014 roku - profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej na Państwowym Uniwersytecie w Doniecku. Autor ponad 400 naukowych i naukowo-metodycznych publikacji. Wśród najważniejszych prac znajdują się: «Євроатлантична інтеграція України (Donieck 2008)», «Международная и европейская безопасность и Украина (Donieck 2008)», «Україна і НАТО: органи державної влади, судової та правоохоронної системи як провідні учасники процесу європейської та євроатлантичної інтеграції (Kijów 2008)», «Глобалізація безпеки (Donieck 2011)», «Зовнішня політика країн Центральної та Східної Європи (Donieck 2012)», «Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура, відносини з Україною (Iwano-Frankiwsk 2013)», «Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції і досвід для України (Iwano-Frankiwsk 2013)», «Схід і Південь України: час, простір, соціум (Kijów 2014)».
Z wykształcenia specjalista ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem, a także zarządzania w administracji rządowej i samorządowej. Odpowiada za opracowanie materiałów informacyjnych i analitycznych nt. sytuacji społeczno-demograficznej w obwodzie brzeskim. Zainteresowania zawodowe dotyczą statystyki ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, zmian demograficznych oraz spisów ludności.
Doświadczony urzędnik i aktywny samorządowiec znający tajniki funkcjonowania i organizacji Starostwa.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na UMCS w Lublinie.
Od 30 lat pracuje w samorządowej administracji publicznej, pełniąc funkcję m.in. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Lubartowie, a od 20 lat, od momentu utworzenia powiatów w 1998 r. jest Sekretarzem Powiatu w Starostwie Powiatowym w Lubartowie. W czasie pracy na stanowisku Sekretarza Powiatu tworzyła struktury nowego urzędu a następnie poza zapewnianiem właściwej organizacji pracy urzędu, angażowała się w zadania mające na celu usprawnienie funkcjonowania urzędu i podniesienie jakości świadczonych usług. Opracowywała procedury regulujące zagadnienia dotyczące obsługi interesanta, infrastruktury urzędu, polityki bezpieczeństwa informacji , nadzoru nad dokumentacją urzędu i jego zasobów. Brała też udział w realizacji projektów unijnych realizowanych przez powiat.
Liderka linii "Dziedzictwo i pojednanie", członkini Rady Programowej KIEW, działaczka społeczna i samorządowa, redaktor naczelna czasopisma Kultura Enter, specjalistka od tematyki wschodniej, szczególnie pamieci wieloetnicznego pogranicza, historii mówionej. Autorka licznych publikacji z zakresu filozofii kultury, historii, literatury i edukacji kulturowej. Wiceprezeska Fundacji Teren Otwarty, liderka międzynarodowej grupy badawczej Grupa Mowa Żywa.
Dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego w Obwodzie Lwowskim. Odpowiada m.in. za opracowanie materiałów informacyjnych i analitycznych nt. sytuacji społeczno-gospodarczej w obwodzie lwowskim, wspierających procesy decyzyjne organów władzy rządowej i samorządowej. Zainteresowania zawodowe: Statystyka obszarów pogranicza polsko-ukraińskiego. Współzałożycielka Naukowo-Informacyjno-Statystycznego Klastra Transgranicznego „INFOSTAT UKRAINA-POLSKA”.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję