KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

Lublin
23 - 24 września 2019
Lubelskie Centrum Konferencyjne


Rada programowa

Radę Programową tworzą eksperci, dyplomaci oraz wybitni działacze. Należą do nich przedstawiciele z Ukrainy, a także lokalni reprezentanci Centrum Kompetencji Wschodnich i Miasta Lublin.

Wieloletnim doświadczeniem, wiedzą oraz kompetencjami kształtują trzon intelektualny kongresu, wybierając aktualne obszary tematyczne, nadając mu corocznie osobną myśl przewodnią oraz tworząc przestrzeń spotkań różnych specjalistów i sektorów. Rada decyduje o formacie debat i spotkań oraz stara się szerzyć idee długofalowego zarządzania strategicznego na wielu polach, tj. innowacje społeczne, kultura, nauka i edukacja, społeczeństwo obywatelskie, sprawne zarządzanie, biznes i zrównoważony rozwój.

Autor projektów współpracy międzynarodowej (m.in. z partnerami włoskimi, niemieckimi, ukraińskimi, rosyjskimi, gruzińskimi, azerskimi i tadżyckimi). Doradca Prezydenta Lublina ds. współpracy transgranicznej i partycypacji społecznej. Szef Rady Programowej Centrum Kompetencji Wschodnich. Audytor Systemów Zarządzania Jakością. Trener i konsultant, specjalista w zakresie coachingu organizacyjnego i tworzenia strategii rozwoju dla instytucji sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego.
Od ponad 15 lat związana z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą poprzez tworzenie i realizację programów współpracy międzynarodowej o zakresie tematycznym: rozwój społeczeństwa i partycypacji obywatelskiej, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej, lokalne media, międzysektorowe partnerstwa lokalne i biznesowe, kultura oraz wsparcie inicjatyw młodzieżowych. Zainteresowania naukowe związane z krajami Partnerstwa Wschodniego, w szczególności z Ukrainą i Gruzją. Ekspert i konsultant w instytucjach publicznych oraz ciałach doradczych, pełniła funkcje kierownicze w sferze pozarządowej i biznesowej. Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez Komisję Europejską, Fundusz Norweski, Program Polskiej Pomocy Rozwojowej, Fundusz Spójności UE, Erasmus+ oraz inne.
Absolwent MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Mentor i juror w konkursach startupowych m.in Infoshare 2015 i 2016 Startup Contest,Wolves Summit, zarządzający Innova-Invest VC - 20 inwestycji za kwotę 10,2 mln zł, koordynator projektów akceleracji: Platforma Startowa CONNECT, LbN#BiznesStart i Lublin Create, współautor projektu współpracy B+R - Inno-Broker oraz propagator metody Lean Startup.
Związana z Wydziałem Politologii UMCS od lat 90-tych XX wieku. Obecnie pracuje jako wykładowca w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych. Odbyła pobyty naukowe i jako profesor wizytujący w wielu instytucjach akademickich w Europie i Stanach Zjednoczonych, m.in. Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University; Rutgers University; Nuffield College at Oxford University, University of Reykjavik. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu instytucjonalnych i prawnych aspektów procesów transformacji systemowej. Jest specjalistką w zakresie praw człowieka, praw mniejszości narodowych, językowych i etnicznych, demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego, jak również sektora pozarządowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorka i redaktorka wielu publikacji naukowych.
Łączy badania naukowe i pracę dydaktyczną z pracą w dziedzinie polityki publicznej i współpracy rozwojowej. Pełniła funkcje ekspertki i konsultantki w wielu instytucjach publicznych na poziomie samorządowym i rządowym, w organizacjach pozarządowych oraz organizacjach międzynarodowych, m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, OBWE-Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, US-Ukraine Foundation oraz Fundacją Inicjatyw Menadżerskich. Jest członkinią Rady Centrum Kompetencji Wschodnich (CKM), think-tanku promującego efektywną i zrównoważoną współpracę oraz stymulujący dialog pomiędzy lokalnymi i regionalnym podmiotami publicznymi i społecznymi w państwach UE i Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej.
Badaczka historii ustnej i niematerialnego dziedzictwa wielonarodowego, szczególnie pogranicza etnicznego, prowadzi ekspedycje terenowe, inicjatywy społeczne i artystyczne wspierające polsko-ukraińskie pojednanie. Redaktor naczelna magazynu internetowego "Kultura Enter".
Współtwórca i lider organizacji pozarządowych. Autor programów szkoleniowych i publikacji poświęconych edukacji obywatelskiej, pracy organizacji pozarządowych i współpracy rozwojowej. W stanie wojennym członek władz regionalnych podziemnej Solidarności, więzień polityczny. Współtwórca niezależnego harcerstwa w Polsce, pierwszy Naczelnik Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wieloletni prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Członek Steering Committee World Movement for Democracy (2000–2007) oraz władz Grupy Zagranica. W latach 2007–2011. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Autor ustawy o współpracy rozwojowej.
Absolwent socjologii oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2007 r. zaangażowany w działalność lubelskich organizacji pozarządowych. Koordynator wielu projektów finansowanych m.in. z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Narodowego Banku Polskiego. W latach 2013-2015 kierował Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Posiada doświadczenie ze współpracy z samorządowcami (współorganizator serii szkoleń dla samorządowców w ramach projektu pt. "Samorządowiec profesjonalista"). W latach 2016 – 2017 był koordynatorem programu Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. Współautor min. przewodnika pt. "Ewaluacja co. Narzędzie do ewaluacji organizacji pozarządowych" oraz "Strategii rozwoju gminy Bełżyce na lata 2015 – 2022”. Obecnie pracuje w Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw oraz współpracuje z Izbą Przemysłowo-Handlową w Lublinie.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję