KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

Lublin
23 - 24 września 2019
Lubelskie Centrum Konferencyjne


Centrum Kompetencji Wschodnich

Centrum Kompetencji Wschodnich (CKW) to program powołany przez Miasto Lublin oraz Samorząd Województwa Lubelskiego. Jego powstanie było wyrazem wagi jaką przykłada się na Lubelszczyźnie do współpracy z partnerami z Europy Wschodniej. Wzajemne zaufanie i zaangażowanie we współpracę poparte jest przez dziesiątki wspólnie zrealizowanych dotychczas projektów.

CKW podejmuje działania w 7 obszarach programowych:

  • dobre rządzenie – sprawne zarządzanie w administracji;
  • społeczeństwo obywatelskie;
  • nauka i edukacja;
  • kultura dla rozwoju;
  • relacje biznesowe;
  • innowacje społeczne;
  • zrównoważony rozwój.

Celem Centrum Kompetencji Wschodnich jest praca na rzecz rozwoju społecznego, edukacji, kultury i biznesu, wzmacniania wzajemnej komunikacji i dialogu. CKW wspiera tworzenie sieci współpracy i eliminowanie barier, również tych wynikających ze wzajemnych uprzedzeń czy stereotypów.

Misją CKW jest inspirowanie oraz aktywizowanie skutecznej i trwałej współpracy transnarodowej, wyznaczanie potencjalnie najefektywniejszych kierunków działań pomiędzy Unią Europejską a Europą Wschodnią, krajami Kaukazu i Azji Centralnej. To także wzajemne wyjaśnianie uwarunkowań społecznych i specyfiki kulturowej poszczególnych państw i narodów z UE i krajów Partnerstwa Wschodniego, a w rezultacie generowanie korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających z ich współdziałania w wymiarze transgranicznym.

Ponadto zadaniem CKW jest aktywne inicjowanie nowych przedsięwzięć i współtworzenie nowej jakości w szeroko rozumianej współpracy rozwojowej, m.in. poprzez budowanie środowiska osób, instytucji i organizacji zaangażowanych w działania w poszczególnych krajach, które będą się wypowiadać wspólnym głosem w kwestiach ważnych dla tej części świata.

Działania służące spełnieniu misji i celów CKW zmierzają do katalogowania oraz klasyfikowania wiedzy i „dobrych praktyk” w zakresie inicjatyw realizowanych z partnerami ze Wschodu, sieciowania partnerów, wdrażania nowych idei oraz udzielania rekomendacji.Aktualności i więcej informacji o Centrum Kompetencji Wschodnich na stronie CKW na Facebooku.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję